Nguyễn Hoài Nam

Nam.Secret.vn

Người đại diện duy nhất của Ban quản trị Admin.ThucGiac.com


Theo chính sách MỘT ĐẠI DIỆN của Ban quản trị Admin.ThucGiac.com thì tất cả thành viên ẩn danh trong Ban quản trị thuộc về một ban bí mật là Secret.vn, những người trong ban này không có Ename, không có tiểu sử trên Name.History.vn, và không được lưu lại bất kỳ danh tiếng nào trong tất cả các cộng đồng của VuonUom.ThucGiac.com